Dictionnaire des synonymes  
 
     
 
  gonfler    
Verbe      
    > croître: accroître, augmenter, grossir, grandir
> enfler: emplir, distendre, bouffir, boursoufler, dilater, insuffler, bomber
> exagérer: monter, surestimer
> lever: foisonner
> travailler
   
Rechercher un autre synonyme >