Dictionnaire des synonymes  
 
     
 
  chanter    
Verbe      
    > brailler: braire, s'égosiller, beugler, hurler, [informal] gueuler
> célébrer: exalter, glorifier, proclamer
> gazouiller: roucouler, siffler
> rabâcher: répéter, raconter, dire, radoter
> vocaliser: fredonner, chantonner, entonner, moduler
   
Rechercher un autre synonyme >